لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMSE2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSE2 (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایشگر خط دوم فرمت.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

خط فرمت سرکوب نمی شود

بر

خط فرمت سرکوب می شود