لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMSE1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSE1 (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش اولین خط فرمت را سرکوب می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

خط فرمت سرکوب نمی شود

بر

خط فرمت سرکوب می شود