لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMSD1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSD1 (متغیر سیستم) در اتوکد

سرکوب خط اول ابعاد و فلش را کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

هنگامی که روشن است ، صفحه نمایش خط بعد و فلش را بین خط اول پسوند و متن سرکوب می کند.

خاموش

خط بعد اول سرکوب نمی شود

بر

خط بعد اول سرکوب می شود