لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMSAH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMSAH (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش بلوک های فلش ابعاد خط را کنترل می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

از بلوک های فلش استفاده شده توسط DIMBLK استفاده کنید

بر

از بلوک های جهت دار تنظیم شده توسط DIMBLK1 و DIMBLK2 استفاده کنید