دستور DIMRND (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMRND (متغیر سیستم) در اتوکد

تمام فاصله های ابعادی را با مقدار مشخص شده دور می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

به عنوان مثال ، اگر DIMRND روی 0.25 تنظیم شود ، تمام مسافت ها تا نزدیکترین واحد 0.25 دور هستند. اگر DIMRND را روی 1.0 تنظیم کنید ، تمام مسافت ها به نزدیکترین عدد صحیح دور می شوند. توجه داشته باشید که تعداد ارقام ویرایش شده پس از نقطه اعشار بستگی به دقت تعیین شده توسط DIMDEC دارد. DIMRND در مورد ابعاد زاویه ای صدق نمی کند.