لیسپ های کاربردی اتوکد

DIMREASSOC-Express-Tool

 

DIMREASSOC (ابزار اکسپرس)

مقدار اندازه گیری شده را در متن ابعاد غلط یا اصلاح شده بازیابی می کند.

 پیدا کردن

ابزار DIMREASSOC Express مقدار واقعی متن ابعاد را برای ابعادی
که در آن مقدار از آن خارج شده یا تغییر یافته بازگرداند .

فایل

dimassoc.lsp

 

DIMREASSOC (Express Tool)

Restores the measured value to overridden or modified dimension text.

Find

The DIMREASSOC Express Tool restores the true value of the dimension text for a dimension
in which the value has been overridden or modified.

File

dimassoc.lsp