لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMPOST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMPOST (متغیر سیستم) در اتوکد

پیشوند متن یا پسوند (یا هر دو) را برای اندازه گیری ابعاد مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: هیچ یک

به عنوان مثال ، برای ایجاد پسوند برای میلی متر ، DIMPOST را روی میلی متر تنظیم کنید. فاصله 19.2 واحد به عنوان 19.2 میلی متر نمایش داده می شود.

اگر تحمل روشن شود ، پسوند برای تحمل ها و همچنین بعد اصلی اعمال می شود.

از <برای نشان دادن قرار دادن متن در رابطه با مقدار بعد استفاده کنید. به عنوان مثال ، <mm را وارد کنید تا ابعاد شعاعی 5.0 میلیمتری با عنوان “5.0mm” نمایش داده شود. اگر mm <را وارد کنید ، ابعاد با عنوان “mm 5.0” نمایش داده می شود. از ابعاد <مکانیزم برای ابعاد زاویه ای استفاده کنید.