دستور DIMPOST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMPOST (متغیر سیستم) در اتوکد

پیشوند متن یا پسوند (یا هر دو) را برای اندازه گیری ابعاد مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: هیچ یک

به عنوان مثال ، برای ایجاد پسوند برای میلی متر ، DIMPOST را روی میلی متر تنظیم کنید. فاصله 19.2 واحد به عنوان 19.2 میلی متر نمایش داده می شود.

اگر تحمل روشن شود ، پسوند برای تحمل ها و همچنین بعد اصلی اعمال می شود.

از <برای نشان دادن قرار دادن متن در رابطه با مقدار بعد استفاده کنید. به عنوان مثال ، <mm را وارد کنید تا ابعاد شعاعی 5.0 میلیمتری با عنوان “5.0mm” نمایش داده شود. اگر mm <را وارد کنید ، ابعاد با عنوان “mm 5.0” نمایش داده می شود. از ابعاد <مکانیزم برای ابعاد زاویه ای استفاده کنید.