لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMLUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

واحدها را برای همه نوع ابعاد به جز Angular تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

1

علمی

2

اعشار

3

مهندسی

4

معماری (همیشه نمایش داده شده انباشته)

5

کسری (همیشه پشته نمایش داده می شود)

6

دسک تاپ مایکروسافت ویندوز (قالب دهدهی با استفاده از تنظیمات کنترل پنل برای جداکننده اعشاری و نمادهای گروه بندی شماره)