دستور DIMLTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

خط باریک خط بعد را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

مقدار BYLAYER ، BYBLOCK یا نام یک linetype است.