لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMLTEX1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLTEX1 (متغیر سیستم) در اتوکد

خط خط اول خط فرمت را تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

مقدار BYLAYER ، BYBLOCK یا نام یک linetype است.