لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMLIM (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLIM (متغیر سیستم) در اتوکد

محدودیت های بعد را به عنوان متن پیش فرض تولید می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

تنظیم DIMLIM روی روشن ، DIMTOL را خاموش می کند.

خاموش

محدودیت های ابعاد به عنوان متن پیش فرض ایجاد نمی شوند

بر

محدودیت های ابعاد به عنوان متن پیش فرض تولید می شوند