دستور DIMLFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLFAC (متغیر سیستم) در اتوکد

برای اندازه گیری ابعاد خطی یک فاکتور مقیاس تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000

تمام فاصله های باریک خطی ، از جمله شعاع ، قطر و مختصات ، قبل از تبدیل شدن به متن بعد توسط DIMLFAC ضرب می شوند. مقادیر مثبت DIMLFAC در هر دو فضای مدل و فضای کاغذ به ابعاد اعمال می شود. مقادیر منفی فقط در فضای کاغذ اعمال می شود.

DIMLFAC در وهله اول در ابعاد غیرمستقیم کاربرد دارد (مجموعه DIMASSOC 0 یا 1). برای ابعاد غیر تعاونی در فضای کاغذ ، DIMLFAC باید به صورت جداگانه برای هر منظر طرح تنظیم شود تا از مقیاس دیدگاه بازدید استفاده کند.

DIMLFAC هیچ تاثیری در ابعاد زاویه ای ندارد و برای مقادیر نگهدارنده در DIMRND ، DIMTM یا DIMTP اعمال نمی شود.