لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMLDRBLK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLDRBLK (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع فلش برای رهبران را مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

برای بازگشت به صفحه پیش فرض فلش بسته ، یک دوره واحد وارد کنید (.). برای لیستی از ورودی های فلش ، به DIMBLK مراجعه کنید.

توجه: بلوک های حاشیه نویسی را نمی توان به عنوان فلش های سفارشی برای ابعاد یا رهبران استفاده کرد.