لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMLAYER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLAYER (متغیر سیستم) در اتوکد

یک لایه پیش فرض برای ابعاد جدید مشخص می کند.

 پیدا کردن
نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: از جریان استفاده کن