لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMJUST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMJUST (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت یابی افقی متن بعد را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

متن را در بالای خط بعد قرار داده و مرکز را بین خطوط پسوند توجیه می کند

1

متن را در کنار اولین خط فرمت قرار دهید

2

متن را در کنار خط فرمت دوم قرار دهید

3

متن بالا را تنظیم کرده و با اولین خط پسوند هم تراز کنید

4

متن بالا را تنظیم کرده و با خط پسوند دوم هم تراز کنید