لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMJOGANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMJOGANG (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه بخش عرضی خط ابعاد را در بعد شعاعی خاموش تعیین می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 45

بعد از قرار گرفتن در مرکز صفحه ، ابعاد شعاعی جابجا شده اغلب ایجاد می شوند. دامنه تنظیمات معتبر 5 تا 90 است.