دستور DIMGAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMGAP (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله متن متن را هنگام شکستن خط بعد برای متن متن بعد تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0900 (امپریال) یا 0.6250 (متریک)

همچنین فاصله بین حاشیه نویسی و قلاب ایجاد شده با دستور LEADER را تنظیم می کند. اگر مقدار منفی وارد کنید ، DIMGAP یک جعبه را در متن متن بعد قرار می دهد.

مقدار DIMGAP همچنین به عنوان حداقل طول هر بخش از خط بعد استفاده می شود. برای قرار دادن اجزای یک بعد خطی در خطوط فرمت ، فضای کافی برای هر دو صفحه فلش (2 x DIMASZ) در دسترس است ، هر دو بخش خط بُعد (2 x DIMGAP) ، شکافی در هر دو طرف متن ابعاد (2 x دیگر) DIMGAP) ، و طول متن ابعاد ، که به اندازه و تعداد اعشار نمایش داده شده بستگی دارد.