لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMFXLON (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMFXLON (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا خطوط فرمت به طول ثابت تنظیم شده است یا خیر.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

وقتی DIMFXLON روشن است ، خطوط فرمت به طول مشخص شده توسط DIMFXL تنظیم می شوند.