دستور DIMFXL (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMFXL (متغیر سیستم) در اتوکد

طول کل خطوط فرمت را که از خط بعد شروع می شود به سمت مبدأ بعد تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1.0000