لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMFRAC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMFRAC (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی DIMLUNIT روی 4 (معماری) یا 5 (Fractional) قرار دارد ، قالب کسری را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

انباشته افقی

1

انباشت مورب

2

انباشته نشده است (برای مثال 1/2)