لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMEXO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMEXO (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که خطوط فرمت تا چه حد از نقاط مبدا جبران می شود.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0625 (امپریال) یا 0.6250 (متریک)

با خطوط فرمت با طول ثابت ، این مقدار حداقل افست را تعیین می کند.