لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMEXE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMEXE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین میزان گسترش خط فراتر از خط بعد را مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.1800 (امپریال) یا 1.2500 (متریک)