لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMDSEP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDSEP (متغیر سیستم) در اتوکد

جداکننده اعشاری تک کاراکتر را برای استفاده در هنگام ایجاد ابعادی که قالب واحد آن اعشاری است ، مشخص می کند.

نوع: تک کاراکتر
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: . (امپریالیستی) یا ، (متریک)

وقتی از شما خواسته شد ، در قسمت Command یک کاراکتر واحد را وارد کنید. اگر واحدهای بعد روی Decimal تنظیم شوند ، از شخصیت DIMDSEP به جای نقطه اعشار پیش فرض استفاده می شود. اگر DIMDSEP روی NULL تنظیم شود (مقدار پیش فرض ، با وارد کردن یک دوره تنظیم مجدد) ، از نقطه اعشار به عنوان جداکننده بعد استفاده می شود.