لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMDLI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDLI (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله خطوط ابعاد را در ابعاد پایه کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.3800 (امپریالیستی) یا 3.7500 (متریک)

در صورت لزوم ، هر خط بعد از مقدار قبلی با این مقدار جبران می شود تا از ترسیم بیش از حد خودداری شود. تغییرات ایجاد شده با DIMDLI در ابعاد موجود اعمال نمی شود.