دستور DIMDLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDLE (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله را که خط ابعاد فراتر از خط فرمت قرار دارد تنظیم می کند وقتی سکته های مورب به جای تیرهای فلش کشیده می شوند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000