لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMDEC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDEC (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مکانهای اعشار نمایش داده شده برای واحدهای اولیه یک بعد را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 4 (امپریالیستی) یا 2 (متریک)

دقت بر اساس واحدها یا قالب زاویه ای که انتخاب کرده اید است. وقتی DIMADEC روی -1 تنظیم شده است مقدار مشخصی در ابعاد زاویه ای اعمال می شود.