لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCONTINUEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCONTINUEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که آیا سبک ابعاد و لایه یک بعد ادامه یا مبنای پایه از بعد که ادامه می یابد به ارث رسیده است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 از سبک و لایه بعد فعلی استفاده کنید
1 از سبک بعد و لایه ابعادی که در حال ادامه است یا به عنوان پایه استفاده می شود استفاده کنید