لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCONSTRAINTICON (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCONSTRAINTICON (متغیر سیستم) در اتوکد

نماد قفل کنار متن را برای محدودیت های بعدی نمایش می دهد.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

0

نماد قفل کنار متن را برای محدودیت های بعدی نمایش نمی دهد

1

نماد را برای محدودیت های پویا نشان می دهد

2

نماد را برای محدودیت های حاشیه نویسی نشان می دهد

3

نماد را برای محدودیت های پویا و حاشیه نویسی نشان می دهد