لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCLRT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCLRT (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگ ها را به متن بعدی اختصاص می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

رنگ می تواند هر شماره رنگ معتبر باشد.