لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCLRD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCLRD (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگها را به خطوط بعد ، سرهای فلش و خطوط رهبر ابعاد اختصاص می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

همچنین رنگ خطوط رهبر ایجاد شده با فرمان LEADER را نیز کنترل می کند. شماره رنگ ها در کادر گفتگوی Select Color نمایش داده می شوند. برای BYBLOCK ، وارد 0 شوید. برای BYLAYER ، 256 را وارد کنید.