لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMCEN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCEN (متغیر سیستم) در اتوکد

ترسیم علائم و خطوط مرکزی دایره یا قوس توسط دستورات DIMCENTER ، DIMDIAMETER و DIMRADIUS را کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0900 (امپریال) یا 2.5000 (متریک)

برای DIMDIAMETER و DIMRADIUS ، علامت مرکز فقط در صورتی کشیده می شود که خط بعد را خارج از دایره یا قوس قرار دهید.

0

هیچ علامت مرکزی یا خطی کشیده نشده است

<0

خط وسط کشیده شده است

0

علائم مرکز ترسیم شده اند

مقدار مطلق اندازه علامت مرکز یا خط وسط را مشخص می کند.

اندازه خط وسط طول قطعه خط وسط است که در خارج از دایره یا قوس گسترش می یابد. همچنین اندازه شکاف بین علامت مرکز و شروع خط میانی است.

اندازه علامت مرکز فاصله از مرکز دایره یا قوس تا انتهای علامت مرکز است.