لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMBLK2 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMBLK2 (متغیر سیستم) در اتوکد

وقتی DIMSAH روشن است ، فلش فلش را برای انتهای دوم خط بعد تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

برای بازگشت به صفحه پیش فرض فلش بسته ، یک دوره واحد وارد کنید (.). برای لیستی از ورودی های فلش ، به DIMBLK مراجعه کنید.

توجه: بلوک های حاشیه نویسی را نمی توان به عنوان فلش های سفارشی برای ابعاد یا رهبران استفاده کرد.