لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMAUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMAUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب واحدها را برای ابعاد زاویه ای تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

درجه های اعشار

1

درجه / دقیقه / ثانیه

2

فارغ التحصیلان

3

رادیان ها