لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMASZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMASZ (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه خط ابعاد و پیکان های خط رهبر را کنترل می کند. همچنین اندازه خطوط قلاب را کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.1800 (امپریالیستی) یا 2.5000 (متریک)

تعداد زیادی از اندازه فلش مشخص می کند که آیا خطوط بعد و متن باید بین خطوط پسوند جا داشته باشند. در صورت تنظیم توسط DIMBLK ، از DIMASZ برای مقیاس بلوک های فلش نیز استفاده می شود. DIMASZ تاثیری ندارد وقتی DIMTSZ غیر از صفر باشد.