لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMAPOST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMAPOST (متغیر سیستم) در اتوکد

پیشوند متن یا پسوند (یا هر دو) را برای اندازه گیری ابعاد متناوب برای همه ابعاد به جز زاویه ای مشخص می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

به عنوان مثال ، اگر واحدهای فعلی معماری هستند ، DIMALT روشن است ، DIMALTF 25.4 (تعداد میلی متر در اینچ) ، DIMALTD 2 و DIMAPOST روی “mm” تنظیم شده است ، مسافت 10 واحد به صورت 10 نمایش داده می شود ” [254.00mm].

برای خاموش کردن یک پیشوند یا پسوند ایجاد شده (یا هر دو) ، آن را برای یک دوره واحد تنظیم کنید (.).