دستور DIMANNO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMANNO (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا سبک بعد فعلی حاشیه نویسی است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

غیر توجیه کننده

1

حاشیه نویسی