لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMANNO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMANNO (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا سبک بعد فعلی حاشیه نویسی است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

غیر توجیه کننده

1

حاشیه نویسی