لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMALTU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTU (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب واحدها را برای واحدهای متناوب از همه سبکهای بعدی بجز Angular تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

1

علمی

2

اعشار

3

مهندسی

4

معماری (انباشته)

5

کسری (انباشته)

6

معماری

7

کسری

8

دسک تاپ مایکروسافت ویندوز (قالب دهدهی با استفاده از تنظیمات کنترل پنل برای جداکننده اعشاری و نمادهای گروه بندی شماره)