لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMALTTZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTTZ (متغیر سیستم) در اتوکد

سرکوب صفرها را در مقادیر تحمل کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

پا صفر و دقیقا صفر اینچ را سرکوب می کند

1

شامل فوت صفر و دقیقاً صفر اینچ است

2

شامل پا صفر و سرکوب اینچ صفر است

3

شامل صفر اینچ و سرکوب پا صفر است

برای سرکوب صفرهای پیشرو یا دنباله دار ، مقادیر زیر را به یکی از مقادیر قبلی اضافه کنید:

4

صفرهای پیشرو را سرکوب می کند

8

صفرهای دنباله دار را سرکوب می کند