دستور DIMALTTD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTTD (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مکانهای اعشاری را برای مقادیر تحمل در واحدهای متناوب یک بعد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2 (امپریالیستی) یا 3 (متریک)