لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMALTRND (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTRND (متغیر سیستم) در اتوکد

واحدهای بعد جایگزین را دور می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000