لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMALTD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTD (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد اعشار را در واحدهای متناوب کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2 (امپریالیستی) یا 3 (متریک)

اگر DIMALT روشن باشد ، در اندازه گیری متناوب ، DIMALTD تعداد رقم های نمایش داده شده در سمت راست نقطه اعشار را تعیین می کند.