لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMADEC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMADEC (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مکان های دقیق نمایش داده شده در ابعاد زاویه ای را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

-1

ابعاد زاویه ای تعداد مکان های اعشار مشخص شده توسط DIMDEC را نشان می دهد.

0-8

تعداد مکانهای اعشاری نمایش داده شده در ابعاد زاویه ای (مستقل از DIMDEC) را مشخص می کند