لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIGITIZER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIGITIZER (متغیر سیستم) در اتوکد

دیجیتالیزرهای متصل به سیستم را شناسایی می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

1

لمس یکپارچه

2

لمس خارجی

4

قلم یکپارچه

8

قلم خارجی

16

ورودی چندگانه

128

دستگاه های ورودی آماده هستند