لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIASTAT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIASTAT (متغیر سیستم) در اتوکد

روش خروج از جعبه گفتگوی اخیراً مورد استفاده را ذخیره می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

لغو

1

خوب

توجه: متغیر سیستم DIASTAT در جعبه های گفتگوی انتخاب فایل استاندارد مانند جعبه گفتگو گزینه File File و Save Drawing As صدق نمی کند.