لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DGNOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNOSNAP (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا ضربه محکم و ناگهانی شی برای هندسه در زیرپوش های DGN که به نقشه وصل شده اند ، فعال است.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

متغیر سیستم UOSNAP تنظیمات DGNOSNAP را نادیده گرفته است.

0

خاموش بودن جسم را برای هندسه در تمام پیوست های زیرپوش DGN در نقشه خاموش می کند

1

در همه ضمیمههای زیرپوش DGN در نقاشی ، هندسه را در حالت فشرده قرار می دهد