دستور DGNMAPPINGPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNMAPPINGPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

محل dgnsetups.ini محل ذخیره سازی نقشه های DGN را مشخص می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: متفاوت است
توجه: می توانید محل فایل dgnsetups.ini را در تب Files (کادر گفتگوی گزینه ها) تنظیم کنید.