لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DGNMAPPINGPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNMAPPINGPATH (متغیر سیستم) در اتوکد

محل dgnsetups.ini محل ذخیره سازی نقشه های DGN را مشخص می کند.

(فقط خواندنی)

نوع: رشته
ذخیره شده در: ثبت
مقدار اولیه: متفاوت است
توجه: می توانید محل فایل dgnsetups.ini را در تب Files (کادر گفتگوی گزینه ها) تنظیم کنید.