لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DGNIMPORTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNIMPORTMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

رفتار پیش فرض فرمان DGNIMPORT را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

0

پرونده DGN را در یک فایل طراحی جدید وارد کنید.

1

پرونده DGN را به نقاشی در حال حاضر باز وارد کرده و موارد تکراری اشیاء نامگذاری شده را نادیده می گیرد.

2

پرونده DGN را به نقاشی در حال حاضر باز وارد کنید

و یک پیشوند به همه اشیاء نامگذاری شده با نام پرونده DGN اضافه می کند.