لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DGNIMPORTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNIMPORTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد عناصر ترجمه شده هنگام وارد کردن پرونده DGN را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10000000

این حد مانع از خالی ماندن برنامه و تعلیق در هنگام وارد کردن پرونده های بزرگ DGN می شود.

0

حد را خاموش می کند.

0

حد تعداد عناصر را تعیین می کند.