دستور DGNIMPORTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNIMPORTMAX (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر تعداد عناصر ترجمه شده هنگام وارد کردن پرونده DGN را تنظیم می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 10000000

این حد مانع از خالی ماندن برنامه و تعلیق در هنگام وارد کردن پرونده های بزرگ DGN می شود.

0

حد را خاموش می کند.

0

حد تعداد عناصر را تعیین می کند.