دستور DGNFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که قاب های زیرپوش DGN در نقشه فعلی قابل مشاهده یا ترسیم هستند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

متغیر سیستم FRAME تنظیمات DGNFRAME را نادیده می گیرد. بعد از متغیر سیستم FRAME از متغیر سیستم DGNFRAME استفاده کنید تا تنظیمات قاب DGN را دوباره تنظیم کنید.

0

قاب زیرین DGN نمایش داده نمی شود و ترسیم نمی شود.

قاب به طور موقت در پیش نمایش انتخاب یا انتخاب شیء ظاهر می شود.

1

قاب زیرین DGN نمایش داده می شود و ترسیم می شود.

2

قاب زیرین DGN نمایش داده می شود اما رسم نشده است.