لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DGNFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DGNFRAME (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که قاب های زیرپوش DGN در نقشه فعلی قابل مشاهده یا ترسیم هستند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

متغیر سیستم FRAME تنظیمات DGNFRAME را نادیده می گیرد. بعد از متغیر سیستم FRAME از متغیر سیستم DGNFRAME استفاده کنید تا تنظیمات قاب DGN را دوباره تنظیم کنید.

0

قاب زیرین DGN نمایش داده نمی شود و ترسیم نمی شود.

قاب به طور موقت در پیش نمایش انتخاب یا انتخاب شیء ظاهر می شود.

1

قاب زیرین DGN نمایش داده می شود و ترسیم می شود.

2

قاب زیرین DGN نمایش داده می شود اما رسم نشده است.