لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DESIGNFEEDSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DESIGNFEEDSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا پالت Design Feed باز یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 1
0 بسته شد
1 باز کن